> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
100 nghi?n ng???i dan va? 70 xe hoa se? ra m??t ta?i cu??c diê?u ha?nh qua?n chu?ng cha?o m??ng 70 n?m tha?nh la?p n???c C??ng ho?a Nhan dan Trung Hoa
 M?i nh?t:2019-09-26 18:04:54   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI
Chiê?u nga?y 25/9, Trung tam Ba?o chi? hoa?t ???ng cha?o m??ng 70 n?m tha?nh la?p n???c C??ng ho?a Nhan dan Trung Hoa t?? ch??c cu??c ho?p ba?o th?? 2. Chi? huy tr???ng Ban Chi? huy ?a?m ba?o phu?c vu? lê? cha?o m??ng va? diê?u ha?nh qua?n chu?ng Tr??ng Ca?ch cho biê?t, 100 nghi?n ng???i dan va? 70 xe hoa se? ra m??t ta?i cu??c diê?u ha?nh qua?n chu?ng cha?o m??ng 70 n?m tha?nh la?p n???c C??ng ho?a Nhan dan Trung Hoa.Ngoa?i ra, nga?y 1/10, ta?i Qua?ng tr???ng Thiên An M?n se? t?? ch??c hoa?t ???ng liên hoan ???c s??c. Da?n nha?c g??m 1000 nha?c c?ng cu?a 16 da?n nha?c giao h???ng se? tham d?? diê?n ta?u chu? ?ê? va? h??p ta?u cho ca?c ma?n tri?nh diê?n pha?o hoa ta?i hoa?t ???ng liên hoan, ?oa?n h??p x???ng g??m 1400 ng???i se? biê?u diê?n trong su??t qua? tri?nh liên hoan.
五星定位胆公式