> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
“Ky? ti?ch Trung Qu??c” lu?n la? c? h??i da?nh cho thê? gi??i
 M?i nh?t:2019-09-29 18:01:28   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

Nga?y 27/9, Chi?nh phu? Trung Qu??c c?ng b?? Sa?ch tr??ng “Trung Qu??c v??i thê? gi??i trong th??i ?a?i m??i”, du?ng a?n lê? va? s?? liê?u, ?iê?m la?i toa?n diê?n nh??ng tha?nh t??u pha?t triê?n, g??i y? pha?t triê?n cu?ng nh? s?? ?o?ng go?p quan tro?ng ???i v??i thê? gi??i cu?a n???c C??ng ho?a Nhan dan Trung Hoa, tri?nh ba?y quan hê? gi??a Trung Qu??c va? thê? gi??i m??t ca?ch hê? th??ng va? toa?n diê?n, ?a?p la?i nh??ng m??i quan nga?i chi?nh cu?a c??ng ???ng qu??c tê?, cho biê?t ro? ra?ng Trung Qu??c lu?n kiên ?i?nh la?m ng???i xay d??ng ho?a bi?nh thê? gi??i, ng???i ?o?ng go?p cho s?? pha?t triê?n cu?a toa?n ca?u, ng???i ba?o vê? tra?t t?? qu??c tê?, thê? hiê?n tha?nh chi?, quyê?t tam cu?a m??t n???c l??n co? tinh tha?n tra?ch nhiê?m.

Vi? sao Trung Qu??c ?u? n?ng l??c? Vê? cau chuyê?n ma? c??ng ???ng qu??c tê? h??ng thu? nay, Sa?ch tr??ng ?a? gia?i thi?ch sau s??c, trong ?o? co? hai ?iê?m ???c biê?t quan tro?ng.

Tr???c tiên, Trung Qu??c ?i lên con ????ng pha?t triê?n phu? h??p n???c mi?nh. D???i s?? la?nh ?a?o cu?a ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu??c, n???c C??ng ho?a Nhan dan Trung Hoa m?? ra con ????ng pha?t triê?n ?u?ng ???n—chu? nghi?a xa? h??i ???c s??c Trung Qu??c.

\

S?? g??i y? th?? hai t?? pha?t triê?n cu?a Trung Qu??c la?, “n???c ma?nh ??t x?ng ba?” kh?ng pha?i la? ?i?nh lua?t li?ch s??.

Trung Qu??c b???c va?o th??i ?a?i m??i se? ??ng pho? v??i cu?c diê?n nhiê?u thay ???i nh? thê? na?o? Se? mang la?i nh??ng gi? cho thê? gi??i? Sa?ch tr??ng chi? ro?, Trung Qu??c kiên tri? h??p ta?c cu?ng th??ng, cu?ng pha?t triê?n, kiên tri? ba?o vê? va? thu?c ?a?y toa?n ca?u ho?a kinh tê?, ti?ch c??c pha?t triê?n quan hê? ???i ta?c toa?n ca?u, kiên ?i?nh u?ng h?? chu? nghi?a ?a ph??ng, ba?o vê? c?ng b??ng va? chi?nh nghi?a qu??c tê?, thu?c ?a?y cu?ng xay d??ng “M??t va?nh ?ai, m??t con ????ng” pha?t triê?n cha?t l???ng cao, ti?ch c??c tham gia da?n d??t ca?i ca?ch va? xay d??ng hê? th??ng qua?n tri? toa?n ca?u.

“Thê? gi??i t??t, Trung Qu??c m??i t??t; Trung Qu??c t??t, thê? gi??i m??i co? thê? t??t h?n”, ?ay la? ly? le? ????c ch??ng minh trong th??c tiê?n pha?t triê?n cu?a Trung Qu??c trong 70 n?m qua, cu?ng la? xu thê? th??i ?a?i ma? Trung Qu??c mu??n thu ????c b???c pha?t triê?n l??n h?n trong th??i gian t??i nha?t ?i?nh pha?i n??m b??t. Ba?t kê? ti?nh hi?nh qu??c tê? diê?n biê?n nh? thê? na?o, ba?t kê? ba?n than se? pha?t triê?n nh? thê? na?o, Trung Qu??c vi?nh viê?n kh?ng x?ng ba?, vi?nh viên kh?ng ba?nh tr???ng, vi?nh viê?n kh?ng m?u ca?u pha?m vi thê? l??c, se? kiên quyê?t go?p pha?n mi?nh cho xay d??ng m??t thê? gi??i t??i ?e?p h?n.

五星定位胆公式