> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
Trung Qu??c khen th???ng anh hu?ng g??ng ma?u b??ng nghi lê? cao nha?t tr???c thê?m ky? niê?m 70 n?m Qu??c kha?nh
 M?i nh?t:2019-09-29 18:02:27   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

\

Nga?y 29/9, Lê? trao t??ng Huan ch??ng Qu??c gia va? danh hiê?u vinh d?? nha? n???c C??ng ho?a Nhan dan Trung Hoa diê?n ra tro?ng thê? ta?i B??c Kinh. T??ng Bi? th?, Chu? ti?ch n???c, Chu? ti?ch Quan u?y Trung ??ng Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh trao t??ng “Huan ch??ng n???c C??ng ho?a”, “Huan ch??ng H??u nghi?” va? danh hiê?u vinh d?? nha? n???c, va? co? ba?i pha?t biê?u quan tro?ng.

?ê? cha?o m??ng 70 n?m Qu??c kha?nh n???c C??ng ho?a Nhan dan Trung Hoa, biê?u d??ng tro?ng thê? nh??ng ng???i g??ng ma?u co? c??ng hiê?n xua?t s??c cho c?ng cu??c xay d??ng va? pha?t triê?n n???c Trung Qu??c m??i, t?n vinh tinh tha?n dan t??c va? tinh tha?n th??i ?a?i, theo quyê?t ?i?nh cu?a U?y ban Th???ng vu? Qu??c h??i Trung Qu??c kho?a 13, trao t??ng “Huan ch??ng n???c C??ng ho?a” cho 8 ng???i trong ?o? nha? nghiên c??u va?t ly? ha?t nhan Vu Va?n, trao t??ng “Huan ch??ng H??u nghi?” cho 6 ng???i trong ?o? co? ?ng Raul Modesto Castro Ruz, trao t??ng danh hiê?u vinh d?? nha? n???c cho 28 ng???i trong ?o? co? T??ng Chi? huy kiêm T??ng Thiê?t kê? s? C?ng tri?nh th?m do? bay vo?ng quanh M??t Tr?ng Diê?p B??i Kiê?n.

\

Chu? ti?ch Ta?p Ca?n Bi?nh cho biê?t, ca?c chu? nhan Huan ch??ng Qu??c gia va? danh hiê?u vinh d?? nha? n???c ????c biê?u d??ng la?n na?y la? ?a?i diê?n cu?a nh??ng ng???i xua?t s??c ?o?ng go?p cho s?? nghiê?p cu?a ?a?ng va? nhan dan. Chu? ti?ch no?i:

“?a?ng va? Nha? n???c lu?n coi tro?ng cao biê?u d??ng anh hu?ng g??ng ma?u. H?m nay chu?ng ta khen th???ng anh hu?ng g??ng ma?u b??ng nghi lê? cao nha?t la? nh??m t?n vinh pha?m cha?t trung tha?nh, bê?n bi?, m??c ma?c cu?a ho?”.

Chu? ti?ch Ta?p Ca?n Bi?nh chi? ro?, h?m nay co?n co? nh??ng ng???i ba?n cu?, ng???i ba?n than cu?a nhan dan Trung Qu??c lau na?y da?nh s?? u?ng h?? va? giu?p ??? cho Trung Qu??c ????c biê?u d??ng. Trung Qu??c chan tha?nh ca?m ?n s?? ?o?ng go?p cu?a ho? ???i v??i s?? pha?t triê?n cu?a Trung Qu??c! Nhan dan Trung Qu??c nguyê?n cu?ng nhan dan ca?c n???c trên thê? gi??i thu?c ?a?y xay d??ng C??ng ???ng cu?ng chung va?n mê?nh cu?a nhan loa?i, ?ê? ha?nh tinh chu?ng ta nga?y ca?ng t??i ?e?p.

\

C?ng chu?a Tha?i Lan Maha Chakri Sirindhorn ????c trao t??ng “Huan ch??ng H??u nghi?” ?a? pha?t biê?u ta?i Lê? trao t??ng. C?ng chu?a cho biê?t, Trung Qu??c la? ngo?n ha?i ??ng sa?ng ng??i t???ng tr?ng cho ca?i ca?ch pha?t triê?n, xa? h??i tiê?n b?? va? hiê?n ?a?i ho?a, ?ang ???ng trên thê? gi??i v??i t? thê? t?? tin. Va?o th??i ?iê?m vui ve? cha?o m??ng 70 n?m Qu??c kha?nh n???c C??ng ho?a Nhan dan Trung Hoa, ba? xin thay m??t ca?c chu? nhan Huan ch??ng H??u nghi? la?n na?y va? qu??c gia cu?a ho?, g??i l??i chu?c m??ng chan tha?nh nha?t va? l??i chu?c phu?c t??t ?e?p nha?t ?ê?n nhan dan Trung Qu??c!

五星定位胆公式