> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
Ca?u Thu? C??ng m??i B??c Kinh th?ng xe – ????ng Tr???ng An n??i da?i t??i phi?a Tay
 M?i nh?t:2019-09-30 17:10:17   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI
Ca?u Thu? C??ng  m??i, d?? a?n tro?ng ?iê?m trên tuyê?n phi?a Tay ????ng Tr???ng An, B??c Kinh, Trung Qu??c nga?y 29/9 kha?nh tha?nh th?ng xe. Cay ca?u kê?t ca?u the?p b??c qua s?ng Vi?nh ?i?nh v??i t??ng chiê?u da?i 1,35km na?y khiê?n ????ng Tr???ng An tr?? tha?nh ????ng ph?? da?i ha?ng tr?m d??m trên y? nghi?a th??c s??.Sau khi Ca?u Thu? C??ng m??i th?ng xe, ????ng Tr???ng An n??i da?i t??i phi?a Tay ?ê?n ????ng Tha?ch ?a?m ?? qua?n M?n ?a?u Cau, phi?a ??ng t??i trung tam ha?nh chi?nh 2 cu?a tha?nh ph?? B??c Kinh, t??ng chiê?u da?i h?n 50km.
五星定位胆公式