> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
Trung Qu??c tiê?p tu?c la? miê?n ?a?t h??a ?a?u t? n???c ngoa?i
 M?i nh?t:2019-09-30 17:10:53   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

\

Nga?y 29/9, B?? tr???ng Th??ng ma?i Trung Qu??c Chung S?n cho biê?t, 70 n?m qua, Trung Qu??c s?? du?ng v??n ?a?u t? n???c ngoa?i va? ?a?u t? ra n???c ngoa?i t?? kh?ng ?ê?n co?, n?m ngoa?i la?n l???t ?a?t 138,3 ty? USD va? 143 ty? USD, ?ê?u ???ng th?? hai thê? gi??i. ?ng cho biê?t, t?? ???c khu kinh tê?, khu c?ng nghiê?p ?ê?n khu th??ng ma?i t?? do thi? ?iê?m, ca?ng th??ng ma?i t?? do, t?? qua?n ly? danh sa?ch khuyê?n khi?ch ?ê?n danh sa?ch ha?n chê? va? kh?ng khuyê?n khi?ch, t?? ba b?? lua?t vê? ?a?u t? n???c ngoa?i ?ê?n “Lua?t ?a?u t? n???c ngoa?i”, ca?nh c??a m?? c??a cu?a Trung Qu??c ca?ng m?? ca?ng r??ng, tiê?p tu?c la? miê?n ?a?t h??a ?a?u t? n???c ngoa?i.?ng cho biê?t, ti?nh ?ê?n cu??i n?m ngoa?i, Trung Qu??c lu?y kê? s?? du?ng 2 nghi?n 100 ty? USD ?a?u t? n???c ngoa?i, s?? doanh nghiê?p n???c ngoa?i ?a?t 960 nghi?n. Cha?t l???ng va? tri?nh ??? cu?a ?a?u t? n???c ngoa?i kh?ng ng??ng ????c nang cao, ty? tro?ng cu?a ?a?u t? n???c ngoa?i trong nga?nh c?ng nghê? cao va? nga?nh di?ch vu? t?ng lên ro? rê?t.

五星定位胆公式