> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
Ta?u cao t??c c?ng nghê? ???ng l??c phan ta?n “Phu?c H?ng” cha?y t?? C?n Minh ti?nh Van Nam ?ê?n Ha? Kha?u ?? biên gi??i Trung-Viê?t chi? ma?t 3 tiê?ng 10 phu?t
 M?i nh?t:2019-09-30 17:12:08   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

Nga?y 28/9, chuyê?n ta?u cao t??c c?ng nghê? ???ng l??c phan ta?n “Phu?c H?ng” mang s?? hiê?u C8334 chi?nh th??c cha?y trên tuyê?n ????ng s??t t?? C?n Minh, ti?nh Van Nam ?ê?n Ha? Kha?u ?? biên gi??i Trung-Viê?t, ?a?nh da?u c??a kha?u Ha? Kha?u ?? biên gi??i Trung-Viê?t b???c va?o th??i ?a?i co? chuyê?n ta?u cao t??c.

8 gi?? sa?ng, chuyê?n ta?u cao t??c mang s?? hiê?u C8334 xua?t pha?t t?? nha? ga C?n Minh, cha?y v??i t??c ??? t??i cao 160 ki-l?-me?t/gi??, ?i qua ca?c nha? ga C?n Minh Nam, Kiê?n Thu?y, M?ng T??, v.v., cu??i cu?ng ?ê?n nha? ga Ha? Kha?u B??c.

Sau khi ta?u cao t??c “Phu?c H?ng” ?i va?o hoa?t ???ng, trong tr???ng h??p cha?y v??i t??c ??? t??i ?a, t?? nha? ga C?n Minh Nam ?ê?n nha? ga Ha? Kha?u B??c chi? ma?t 3 tiê?ng 10 phu?t.

五星定位胆公式