> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
T??ng Bi? th?, Chu? ti?ch n???c Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh va? ca?c nha? la?nh ?a?o ?a?ng, Nha? n???c dang hoa t???ng niê?m ca?c Anh hu?ng liê?t si? nhan dan
 M?i nh?t:2019-09-30 17:13:14   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

Nga?y 30/9 la? “Nga?y T???ng niê?m liê?t si?” theo lua?t ?i?nh cu?a Trung Qu??c. Sa?ng cu?ng nga?y, Lê? dang hoa t???ng niê?m ca?c Anh hu?ng liê?t si? nhan dan diê?n ra ta?i Qua?ng tr???ng Thiên An M?n ?? B??c Kinh, T??ng Bi? th?, Chu? ti?ch n???c Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh va? ca?c nha? la?nh ?a?o ?a?ng, Nha? n???c cu?ng h?n 4.000 ?a?i diê?n qua?n chu?ng nhan dan ca?c gi??i ?? Thu? ?? tham d?? bu??i lê?, t???ng nh?? tiên liê?t, g??i l??i cha?o t??i ca?c Anh hu?ng trên danh nghi?a qu??c gia.

\

N?m nay la? cha?o m??ng 70 n?m Qu??c kha?nh Trung Qu??c. Theo th??ng kê kh?ng ?a?y ?u?, khoa?ng 20 triê?u liê?t si? ?a? hy sinh anh du?ng vi? ???c la?p dan t??c, gia?i pho?ng nhan dan, gia?u ma?nh cu?a ?a?t n???c va? ha?nh phu?c cu?a nhan dan.

Tr???c khi b??t ?a?u lê? dang hoa, T??ng Bi? th?, Chu? ti?ch n???c Ta?p Ca?n Bi?nh va? ca?c nha? la?nh ?a?o ?a?ng, Nha? n???c t??i Nha? ky? niê?m Mao Tra?ch ??ng, t???ng nh?? sau s??c ca?c nha? ca?ch ma?ng tiê?n b??i, trong ?o? co? ???ng chi? Mao Tra?ch ??ng.

\

五星定位胆公式